Uniforme en betrouwbare informatie met een heffingsaudit

Bij gemeenten is sprake van een toenemende behoefte aan inzicht in de volledigheid van de belastingheffing. De accountant die de rechtmatigheid controleert, de controller die informatie nodig heeft voor de planning en control cyclus, het hoofd belastingen die het heffingsproces wil optimaliseren tot aan de marap die gevuld moet worden. Het probleem daarbij is vaak de beschikbaarheid en eenduidigheid van de gegevens. De informatie moet vaak op handmatige wijze uit het belastingsysteem gefilterd worden. Dat kost vaak veel tijd, maar de informatie is ook niet altijd even uniform en betrouwbaar. Audits helpen om volledig inzicht te geven.

Onze adviseurs zijn dagelijks bezig met het analyseren van werkprocessen en belastingbestanden voor gemeenten. Wij maakten een rondje langs onze adviseurs over de inhoud van hun werkzaamheden.

Waarom voeren we een heffingsaudit uit?

“Voor de afdeling belastingen is van belang om de niet gerealiseerde heffingen als werkvoorraad in kaart te hebben voor de ingeplande vervolgkohieren (een lijst met de namen van de belastingplichtigen). Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee op een snelle en betrouwbare manier sluitende stuurinformatie verkregen kan worden van de volledigheid van de gemeenteheffingen, het bruto-netto traject en de realisatie van de begroting. Behalve het inzichtelijk maken van de voornoemde zaken worden de onvolledigheden op detailniveau uitgelijst zodat hier een verbeteractie op gezet kan worden. Volledig inzicht dus.”

Wat wordt er gemeten?

“In de heffingsaudit brengen we zoals gezegd de volledigheid van de belastingheffing in beeld, analyseren we de inrichting van het belastingsysteem en de heffingsprocessen. In deze rapportage doen we dat voor de OZB heffing, de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. De uitgangspunten voor onze toetsingscriteria worden herleid uit de verordeningen en de landelijke wetgeving.”

Hoe pak je dat aan?

“We bootsen de aanslagoplegging na zoals deze idealiter ingericht zou kunnen worden op basis van de verordeningen en wetgeving. De ideale aanslagoplegging vergelijken we met de gerealiseerde aanslagoplegging. Vervolgens geven we aan bij welke objecten de gerealiseerde aanslagoplegging verschilt en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Samen met inhoudelijke deskundigen van de afdeling analyseren we de oorzaken van de verschillen en bepalen we de gevolgen hiervan. Gemeenten zien in de rapportage de resultaten tot op objectniveau. Op deze wijze krijgt de klant inzicht in de rechtmatigheid van de belastingadministratie en de volledigheid van de aanslagoplegging.”