Onbevoegd ingediende bezwaren

SMQ heeft van medewerkers signalen ontvangen dat er mogelijk bezwaarschriften door gemachtigden worden ingediend, terwijl niet langer sprake is van een actuele machtiging. Het is deze medewerkers opgevallen dat sommige bezwaarschriften van een tweetal ncnp-dienstverleners uit Noord-Holland niet in alle gevallen zondermeer in opdracht van de belastingplichtige en met zijn recent gegeven expliciete toestemming zijn ingediend.

Waar hebben we het dan precies over? We hebben het dan over oude machtigingen afgegeven in het kader van het indienen van bezwaar en beroep betreffende de WOZ-waarde voor belastingjaar 2017 die opnieuw door ncnp-dienstverleners worden gebruikt.

Nu zou u kunnen overwegen dat een volmacht doorgaans voor onbepaalde tijd wordt afgegeven. Is er niets afgesproken, dan eindigt een volmacht dan ook door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever/gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of de volmacht eindigt door herroeping door de volmachtgever/gevolmachtigde. Niets aan de hand zou je zeggen. De ncnp-dienstverleners die niets afroepen over een bepaalde tijd waarbinnen de volmacht geldig is kunnen hun gang gaan en bezwaar indienen.

In de praktijk echter, wordt een machtiging in vrijwel alle gevallen afgegeven in het kader van het indienen van bezwaar en beroep betreffende de WOZ-waarde voor één belastingjaar. In de machtiging of de algemene voorwaarden is meestal sprake van het indienen van (één) bezwaar en/of beroep tegen (één) WOZ-beschikking/aanslag.

Komt u ook zo’n oude machtiging tegen? Neem dan contact op met de gemachtigde en doe navraag naar die machtiging.

Is er sprake van een vergissing? Heeft gemachtigde misschien een recente machtiging die hij kan overleggen? Vraag dus na hoe de vork in de steel steekt. Immers dient u gemachtigde in de gelegenheid te stellen een eventueel verzuim te herstellen! Mogelijk ontvangt u alsnog een recent afgegeven machtiging. Prima, niets aan de hand. Mogelijk ook ontvangt u niets van gemachtigde, naar aanleiding waarvan u gemachtigde niet ontvankelijk zou kunnen verklaren. En dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat gemachtigde het bezwaar schielijk intrekt.

Kortom, twijfelt u aan de overgelegde machtiging, dan raden wij u aan om die goed te controleren en te informeren bij gemachtigde. Bij echte misstanden kunt u overwegen belanghebbende op de hoogte te brengen. Belanghebbende vragen om aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte, zoals de VNG in het verleden heeft gedaan naar aanleiding van met een kruisje getekende machtigingen raden we af. Daarmee moet u een gemachtigde ook niet willen lastigvallen.