Kennisstuk: Waarderen, een vak apart…

Aan het woord is Richard Kamans, accountmanager bij SMQ.

“Onlangs is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin is bepaald dat alle woningcorporaties het in exploitatie zijnde vastgoed dienen te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Dit is verder uitgewerkt in het door het ministerie van BZK voorgeschreven waarderingshandboek. Dit waarderingshandboek werd in 2015 als bijlage bij de Woningwet gepubliceerd.”

Marktwaarde in verhuurde staat

“Concreet betekent dit dat corporaties de waarde van al hun vastgoed gaan bepalen op basis van marktwaarde in verhuurde staat, oftewel wat het vastgoed waard zou zijn als de corporatie het zou doorexploiteren of zou verkopen bij mutatie. Dit is duidelijk wat anders dan het totaal aan inkomsten uit huur van een woning gedurende een bepaalde periode (bedrijfswaarde) wat tot voor kort veelal werd gehanteerd in de boeken.”

Gevolgen in de tijd

“Voor de komende tijd houdt dit het volgende in: de Autoriteit woningcorporaties vraagt als onderdeel van de verantwoordingsgegevens over 2015 de marktwaarde van het vastgoed op. Voor 1 juli 2016 dienen vervolgens de cijfers over verslagjaar 2015 via CorpoData aangeleverd te worden op basis van de nieuwe waarderingsregels. Met ingang van de jaarrekening over het jaar 2016 dienen deze nieuwe waarderingsregels ook daarin verplicht te worden toegepast.”

Wel of geen taxateur?

“Het waarderingshandboek geeft de parameters voor de waardering. Er worden twee methoden of versies van modelmatig waarderen in beschreven: de basisversie en de full-versie.

  • Bij de basisversie wordt het waarderingshandboek volledig gevolgd en kan gebruik gemaakt worden van een taxateur, maar is dit niet verplicht.
  • In de full-versie is er een bepaalde mate van vrijheid om af te wijken van de voorschriften uit het waarderingshandboek. De afwijkingen dienen daarbij echter wel altijd getoetst en akkoord bevonden te worden door een taxateur.”

Er komt veel op u af

“Veel corporaties zijn nog niet vertrouwd met de waardering op marktwaarde. Er komt veel bij kijken. Dat geldt niet alleen voor de objectgegevens die verzameld moeten worden. Ook moet rekening gehouden worden met (nieuwe) rollen van onder andere de accountant en de taxateur. Sowieso zal met de intrede van de marktwaardering vaker een beroep gedaan worden op taxateurs. Aedes houdt nauwlettend in de gaten of als gevolg hiervan de prijzen van het taxeren niet gaan stijgen.”

Waar moet u op letten?

“Bij het inschakelen van een goede taxateur zijn een paar zaken van belang:

  • ten eerste dient natuurlijk getaxeerd te worden conform de richtlijnen van het handboek en als er van af wordt geweken, dient dit correct onderbouwd te worden.
  • ten tweede dient een taxateur met verstand van zaken ingeschakeld te worden. Een derde belangrijk aspect is de prijs.

In de markt is SMQ de specialist op het gebied van allerhande taxaties. Voor zeer veel gemeenten en corporaties wordt reeds succesvol gewaardeerd. Het voordeel van SMQ is bovendien dat waardebepalingen die u op verschillende vlakken nodig heeft, kunnen worden gebundeld. Denk hierbij naast aan de marktwaarde ook aan de herbouwwaarde, de leegwaarde en een beoordeling van de WOZ-waarden. Het efficiencyvoordeel dat dit bundelen tot gevolg heeft, toont zich meteen in de prijs. In plaats van meer te betalen als gevolg van de marktwaardewaarderingen, zult u juist besparen!”

SMQ helpt u verder

Data nog niet helemaal op orde? Ook hiervoor biedt SMQ oplossingen en mankracht. Wilt u over het bovenstaande eens doorpraten? Dat kan! Neem contact met ons op via tel. (074) 256 66 02 of info@smq.nl.

Bron: Aedes.nl