Kennisstuk: Vergoeding proceskosten en duidelijke afspraken

Arijan Breukers, juridisch medewerker bij SMQ: “Naar aanleiding van de recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:1337) inzake een proceskostenvergoeding voor een hoorzitting en de uitspraak van de Hoge Raad van 18 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:420), wil ik nog eens kort in de proceskostenvergoeding duiken.”

Wanneer is er sprake van samenhangende zaken?

“Inmiddels hebben meerdere Gerechtshoven geoordeeld dat er niet snel sprake is van samenhangende zaken. Dat heeft als gevolg dat de te vergoeden proceskosten flink kunnen oplopen. Nog even kort de nieuwe regeling voor samenhangende zaken: voor het beoordelen of er sprake is van samenhangende zaken gelden vier eisen:

  • door een of meer belanghebbenden zijn bezwaren gemaakt of beroepen ingesteld;
  • de bezwaren of beroepen zijn door het bestuursorgaan of de bestuursrechter gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig behandeld;
  • de beroepsmatige rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon of door een of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband;
  • de werkzaamheden van de gemachtigde konden in elk van de zaken nagenoeg identiek zijn.
  • De Gerechtshoven oordelen grofweg dat de werkzaamheden niet nagenoeg identiek zijn: wanneer de vastgestelde WOZ-waarde per afzonderlijk WOZ-object aan de hand van de objectkenmerken en
  • gehanteerde vergelijkingsobjecten moet worden beoordeeld. De werkzaamheden gaan dan in niet onbetekenende mate over de individuele omstandigheden van het WOZ-object.”

Einde van de abstracte toets

“Voor een meer abstracte toets (zoals bijvoorbeeld rechtbank Overijssel die voorstond in ECLI:NL:RBOVE:2015:3912) waarbij de aard van het geschil, de aard van het object, de gehanteerde waarderingsmethode en de aard van de beroepsgronden worden beoordeeld) is niet langer ruimte. Nu de Hoge Raad dat beeld wat mij betreft heeft bevestigd in haar uitspraak van 18 maart 2016, lijkt de nieuwe regeling voor samenhangende zaken een weinig effectief middel om de proceskosten te drukken.”

Voorbeeld van nagenoeg identieke werkzaamheden

“Als pleister op de wonde geeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niettemin in haar uitspraak van 26 januari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:698) een voorbeeld waarbij wél sprake zou kúnnen zijn van nagenoeg identieke werkzaamheden: de onderlinge verschillen tussen objecten dienen nagenoeg verwaarloosbaar zijn, zoals het geval kan zijn bij appartementen in eenzelfde complex of bij objecten uit eenzelfde bouwstroom. Dat belooft natuurlijk weinig goeds en ik zie de bezwaren van deze of gene gemachtigde al voor me. Immers kunnen binnen een complex van appartementen heel verschillende maatvoeringen of uitvoeringen van woningen bestaan.

En wat te denken van de ligging binnen het complex aan de zonzijde of elders? Nou ja, het is dus voorstelbaar dat in toekomstige jurisprudentie ook met het zojuist genoemde voorbeeld van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden korte metten wordt gemaakt en dat daarmee de verruiming van samenhangende zaken, die de wetgever wenselijk achtte, nog verder uitholt.”

Regeling samenhangende zaken in de prullenbak?

“Moet die hele regeling inzake de samenhang dan maar de prullenbak in? Ik denk het niet. Al was het alleen maar vanwege de situaties die Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schetst en waarin mogelijkerwijs wel samenhang aangenomen kan worden. Verder is er natuurlijk niets op tegen om tijdig en na inventarisatie van de dossiers afspraken te maken over al dan niet aanwezige bijzondere omstandigheden (artikel 2 Besluit proceskosten), over samenhang (artikel 3 Besluit proceskosten) of eenvoudigweg over de te vergoeden som per gehoord en gegrond dossier.

Waarom niet? Afspraken die dan wel wat duidelijker en meer uitgewerkt moeten zijn dan zij kennelijk waren in de casus van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 februari 2016. Dat schept duidelijkheid voor beide partijen.”