Kennisstuk: Anno 2016 worden gegevens gebracht in plaats van gehaald!

Welke stappen dient u hiervoor te zetten?

Aan het woord is Cindy Roelofs, accountmanager bij SMQ.

“Het zal u niet ontgaan zijn, in 2015 is in het Staatsblad een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel dat woningcorporaties hanteren voor het vaststellen van de huurprijs, gepubliceerd. De wijziging betreft de intrede van de WOZ-waarde in het WWS. Hierdoor komen de onderdelen ‘woonvorm’ en ‘woonomgeving’ te vervallen, en ontstaat er bij huurders opnieuw een direct belang ten aanzien van de WOZ-waarde.”

Wat zijn de gevolgen voor u als gemeente of woningcorporatie?

“Wat betekent dit voor u?

  • een hogere werkdruk;
  • grotere inspanningen;
  • werkprocessen die herzien moeten worden;
  • herinrichting van uw frontoffice/KCC;
  • formatieproblematiek en uiteindelijk meer kosten.

Concreet gezegd: meer beschikkingen versturen, meer communicatie, kans op meer (tegenstrijdige) bezwaren en onduidelijkheid en/of ontevredenheid.

Of toch niet? Informeer uw inwoners tijdig! SMQ kan u hierbij ondersteunen.

Ik ben van mening dat een publiekrechtelijke instelling (gemeente of woningcorporatie) anno 2016 transparant moet zijn en een beperkte verantwoordelijkheid bij haar inwoners kan en moet neerleggen. Wanneer ik over inwoners spreek, doel ik op huurders, eigenaren, burgers, bewoners en ondernemers. Allen moeten tijdig geïnformeerd worden. Dit zorgt voor begrip en draagkracht. Hiermee beperkt u de bovenstaande gevolgen tot een minimum en streeft u naar maximale inwonerstevredenheid. Immers is het zo dat wanneer u uw inwoners informeert, u hierop informatie zult verkrijgen, zodat u deze niet meer hoeft te halen!”

Hoe verkrijgt u gegevens van uw inwoners?

“Vanuit deze vraag die het overkoepelende doel omschrijft, ben ik in een vroeg stadium van het belastingjaar met een aantal gemeenten en woningcorporaties in gesprek gegaan. Mijn conclusie is dat er gemeenten zijn die ‘on speaking terms’ zijn met woningcorporaties, maar er is ook sprake van de situatie ‘not on speaking terms’. Wanneer uw relatie met de woningcorporatie helder is, kan ik adviseren welk middel ingezet moet worden om het overkoepelende doel te behalen.”

Situatie 1: gemeente en woningcorporatie(s) zijn ‘on speaking terms’

“Zijn de contacten al gelegd? Breid dit dan uit door eens te gaan brainstormen! SMQ heeft een aantal effectieve brainstorm-middagen georganiseerd waarbij gemeenten en haar woningcorporaties samenkwamen.

Het doel van deze middagen? Gedeelde risico’s beperken, ideeën uitwisselen en toekomstwensen samensmelten. De grote vraag die tijdens de brainstorm centraal stond: “Kunnen gemeenten en woningcorporaties elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars gegevens? Met als hoofddoel in een later stadium het ontvangen van gegevens van uw inwoners.” Dit past binnen het toekomstbeeld ‘duurzaam gebruiken maken van data’. En voor uw beeldvorming, het antwoord is Ja!”

Situatie 2: gemeente en woningcorporatie(s) zijn ‘not on speaking terms’

“Not on speaking terms? Waarom niet? Gewoon doen! In dit scenario treedt SMQ op als mediator. Dit betreft het door SMQ als onafhankelijke partij in een vroeg stadium samenbrengen van een gemeente en haar woningcorporaties (informeel overleg). De wens van de gemeente en woningcorporatie was gezamenlijk tot een correcte WOZ-waarde te komen.

Vervolgens wordt door SMQ, middels haar audits, getoetst of de WOZ-waarde conform wetgeving is bepaald. Het voordeel hiervan is:

geen ingediende bezwaren door woningcorporaties;
draagvlak bij woningcorporaties;
een efficiëntere werkwijze;
kenmerken worden uitgewisseld;
een heldere uitleg/verweer bij vragen of bezwaar van een huurder.
Als situatie 1 en/of situatie 2 is/zijn gepasseerd, wordt het daadwerkelijk tijd voor het verkrijgen van gegevens van uw ‘inwoners’. Daar leent onze Interactieve Voormelding zich voor!”

Interactieve Voormelding: essentiële gegevens komen naar u toe!

“SMQ streeft met haar bewezen oplossing de ‘Interactieve Voormelding’ al jaren naar verhoging van transparantie. Met de toepassing van onze Interactieve Voormelding wordt bij tientallen gemeenten keer op keer aangetoond dat participatie van inwoners leidt tot een efficiëntere werkwijze (de inwoner kent zijn of haar eigen data het beste), kwaliteitsverhoging van data, minder bezwaren, een verhoging van draagvlak en tevredenheid en een verlaging van de kosten.

Met de Interactieve Voormelding van SMQ kunt u als gemeente en woningcorporatie(s) gezamenlijk al uw inwoners een podium bieden. Er kan namelijk een module samengesteld worden waarin eigenaren en gebruikers separaat van elkaar hun zienswijze naar voren brengen.”

Wilt u ook de mogelijkheden die SMQ u kan bieden eens bespreken? Heeft u vragen of interesse? Denk dan aan de experts die verder kijken! Neem contact op via tel. (074) 256 66 02 of info@smq.nl.