Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Solution for Management Questions group BV en/of de aan haar gerelateerde werkmaatschappijen, SMQ Projecten BV, SMQ Personeel BV, SMQ IT Solutions BV en SMQ consultancy BV (hierna allen te noemen “SMQ”) goederen en/of diensten levert. Afwijkingen op deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2 Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven. 

1.4 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van kracht totdat SMQ opdrachtgever schriftelijk aangepaste leverings- en betalingsvoorwaarden doet toekomen. Opdrachtgever heeft daarbij het recht de nieuwe algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet te accepteren voor wat betreft de afwijkingen ten opzichte van deze, mits dit schriftelijk en binnen vier weken aan SMQ kenbaar wordt gemaakt.

 

 1. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn van kracht tot twee (2) maanden na offerte- of aanbiedingsdatum, tenzij SMQ in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. 

2.2 Na overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn houdt SMQ zich het recht voor de prijsaanbieding, offerte of aanbieding in te trekken en/of aan te passen.

2.3 Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na de acceptatie van de offerte door opdrachtgever binnen de in lid 1 genoemde termijn of de in de offerte genoemde termijn en nadat deze acceptatie door SMQ schriftelijk is bevestigd.

2.4 De kosten worden bepaald door de in de offerte of aanbieding genoemde omvang van de werkzaamheden waarbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens. Tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden de werkzaamheden door SMQ uitgevoerd op basis van deze gegevens.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SMQ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.6 Wijzigingen in de aard of omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1.  Prijzen en betalingen 

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is weergegeven, inclusief reis- en verblijfkosten. 

3.3 Indexering van offerte- en aanbiedingsprijzen wordt voor het eerst toegepast per de datum die in de offerte of aanbieding is genoemd. 

3.4 Het aanpassen van de loonkosten geschiedt op basis van de CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, sector particuliere bedrijven. Het aanpassen van deze en de overige kosten geschiedt maandelijks op basis van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie zoals vastgesteld door het CBS.

3.5 Alle facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 werkdagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, zoals bedoeld in artikel 3.5, betaald, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

3.7 Indien opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, nalaat de facturen te voldoen, kan SMQ BV de vordering uit handen geven. In dat geval is opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd (waaronder in ieder geval begrepen alle kosten van externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten), welke verband houden met de inning van de vordering. De hoogte van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale te vorderen bedrag. 

3.8 In het geval van een offerte of aanbieding waarbij sprake is van verrekening middels uurtarief op nacalculatie, is SMQ gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving de uurtarieven aan te passen. De aangepaste tarieven zullen gelden vanaf de in de kennisgeving genoemde datum, met dien verstande dat deze datum ten minste één (1) maand na de dagtekening van de kennisgeving dient te liggen. 

3.9 Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een aanpassing van de uurtarieven, zoals bedoeld in artikel 3.8, is opdrachtgever gerechtigd om binnen tien werkdagen nadat SMQ de aanpassing van de uurtarieven kenbaar heeft gemaakt, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving door SMQ genoemde datum waarop de aanpassingen in werking zouden treden. 

3.10 De wijze van facturering zal uitdrukkelijk in de offerte en/of aanbieding worden vermeld, of zal schriftelijk nader overeengekomen worden.

 

 1. Duur, opzegging en ontbinding

4.1 Bij aanbieding, offerte of overeenkomst is bepaald voor welke periode de opdracht wordt aangegaan. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken middels een aangetekend schrijven.

4.2 Bij opzegging van de dienstverleningsovereenkomst door opdrachtgever vindt geen restitutie plaats voor de vooruitbetaalde bijdrage, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

4.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SMQ, zal SMQ in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SMQ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SMQ anders aangeeft.

4.4 Overname, fusie, wijziging rechtsvorm of verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 

4.5 Het staat SMQ vrij, in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SMQ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 1.  Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Alle door SMQ aan opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van SMQ totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SMQ gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

5.2 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen e.d. die door SMQ aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij SMQ, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens SMQ is SMQ, conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. 

 

 1.  Uitvoering van de overeenkomst 

6.1 SMQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SMQ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, programmatuur en inlichtingen, waarvan SMQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SMQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, programmatuur en inlichtingen niet tijdig aan SMQ zijn verstrekt, heeft SMQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).

6.5 SMQ is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard ook, doordat SMQ is uit gegaan van door de opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De hieruit voor SMQ voortvloeiende kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

6.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SMQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.7 Indien door SMQ of door SMQ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

6.8 Opdrachtgever vrijwaart SMQ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 1. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien blijkt dat de werkzaamheden voor wat betreft aantallen en/of omvang meer dan 25% afwijken van de in de offerte of aanbieding gehanteerde uitgangssituatie, behoudt SMQ zich het recht voor de prijsaanbieding, offerte of aanbieding naar evenredigheid van de werkzaamheden aan te passen, hetzij op een andere wijze in overleg te treden met opdrachtgever om de nieuwe situatie af te stemmen. Een hiervoor bedoelde aanpassing wordt mondeling dan wel schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt en vervolgens schriftelijk bevestigd.

 

 1. Aanstellen Personeel

8.1 SMQ stelt aan opdrachtgever, conform overeenkomst, personeel ter beschikking voor de bij overeenkomst bepaalde periode.

8.2 SMQ zal ervoor zorgdragen dat het in lid 1 genoemde personeel zoveel mogelijk over de door opdrachtgever gewenste kwalificaties en overige vereisten beschikt.

8.3 SMQ is gerechtigd het aangestelde personeel te vervangen na overleg met opdrachtgever voor personeel dat over dezelfde kwalificaties en overige vereisten beschikt.

8.4 Mocht een medewerker aantoonbaar niet aan de vereisten van opdrachtgever voldoen voor het uitvoeren van de bij opdracht verstrekte werkzaamheden, zal opdrachtgever dit binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden kenbaar maken aan SMQ.

8.5 SMQ kan na overleg met opdrachtgever ingevolge lid 4 van dit artikel besluiten de betreffende medewerker te vervangen, mocht er een vervanger met dezelfde kwalificaties beschikbaar zijn.

8.6 Mocht vervanging ingevolge lid 4 respectievelijk lid 5 van dit artikel niet mogelijk zijn, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Er vindt geen restitutie plaats voor een vooruitbetaalde bijdrage. Daarbij blijven de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden van het personeel van SMQ bestaan.

 

 1.  Niet-overname personeel

9.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SMQ, medewerkers van SMQ of van ondernemingen waarop SMQ ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Per geconstateerde overtreding is de opdrachtgever aan SMQ een onmiddellijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van € 20.000,-. Daarnaast kan een schadevergoeding gevorderd worden uit hoofde van wet of overeenkomst.

 

 1.  Aansprakelijkheid

10.1 SMQ is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van SMQ in het nakomen van haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever, echter uitsluitend binnen de grenzen als in lid 2 van dit artikel bepaald, en op voorwaarde dat SMQ door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en er aan SMQ een redelijke termijn is gegund om de opdracht alsnog na te komen. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde diensten van SMQ aan de opdrachtgever, heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 

10.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt: 

 • a.  directe schade wordt slechts vergoed tot maximaal het factuurbedrag dat door SMQ in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht, doch zal nimmer meer dan € 250.000,– per   aansprakelijkheidsstelling bedragen; indien er sprake is van een abonnement zal het factuurbedrag worden bepaald op de gefactureerde omzet in het betreffende jaar.
 • b.  indirecte schade, daaronder begrepen schade ontstaan door het verloren gaan van gegevens, schade aan materialen of software van derden, of het verloren gaan van, of vermindering van de integriteit van gegevens en de gevolgen daarvan alsmede kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gemiste besparingen, derving belastinginkomsten, derving rente, schade wegens door SMQ gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt, wordt in het geheel niet vergoed. 
 •  schadeclaims dienen, op straffe van verval van de aansprakelijkheid van SMQ voor de betreffende schade, onverwijld, doch in elk geval binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden volledig en schriftelijk bij SMQ te worden ingediend. 

10.3 Behoudens omstandigheden die niet aan SMQ redelijkerwijs kunnen worden toegerekend, moet de opdracht worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn. Tenzij door partijen uitdrukkelijk is overeengekomen betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de aansprakelijkheid van SMQ wegens overschrijding van deze termijn is dit artikel ook van toepassing.

10.4 Indien SMQ op het bepaalde in dit artikel een beroep zou moeten doen, kunnen de eventueel aangesproken personen belast met de uitvoering van de opdracht van SMQ daar eveneens een beroep op doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

10.5 De aansprakelijkheid van SMQ eindigt 1 jaar na afronding van de werkzaamheden waar de opdracht betrekking op heeft. 

 

11 Vrijwaring

11.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht SMQ te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en is aansprakelijk voor alle schaden en kosten die daarmee samenhangen danwel daaruit voortvloeien.

11.2 Opslag en transport van materialen en gegevensdragers van opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 1.  Overmacht 

12.1 Geen van beide partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien sprake is van een overmachtssituatie zal de partij die door de overmacht wordt getroffen hierover zo spoedig mogelijk in overleg treden met de andere partij. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMQ niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SMQ worden daaronder begrepen.

12.3 Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. Voor het overige zullen partijen elkaar ter zake van een beëindiging van de overeenkomst op grond van overmacht niets verschuldigd zijn. 

 

 1. Geheimhouding

13.1 Partijen zullen gegevens van vertrouwelijke aard die over en weer uitgewisseld worden, geheim houden conform de regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.2 Partijen waarborgen dat de personen in beide organisaties die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

13.3 Partijen zijn slechts gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen alle persoonsgegevens, die zijn verkregen gedurende de overeenkomst, per direct verwijderen.

13.5 Vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Vertrouwelijke informatie omtrent de bedrijfsvoering van partijen en alles wat daarmee samenhangt zullen partijen niet met derden delen.

13.6 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht is opdrachtgever aan SMQ een onmiddellijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van € 20.000,- en € 1000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

 1. Boetebeding

14.1 Bij overtreding van het bepaalde in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-, vermeerderd met € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt. SMQ blijft onverminderd het hiervoor bepaalde gerechtigd nakoming van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

 

 1.  Overige bepalingen 

15.1 Eventuele klachten, zowel ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, dienen binnen 10 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven te gebeuren.

15.2 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nooit van zijn betalingsverplichting.

15.3 Indien SMQ soft- en/of hardware leveringen verricht, zijn op deze leveringen de Algemene Voorwaarden van NL-digital van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst zal SMQ haar bij offerte/aanbieding of overeenkomst in het bezit stellen van, dan wel verwijzen naar deze voorwaarden.

15.4 Op elke overeenkomst tussen SMQ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.5 Deze algemene voorwaarden van SMQ kunnen verkort worden aangehaald als AVSMQ06-2020

15.6 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van SMQ, https://smq.nl/algemene-voorwaarden/.

 

 

Gebruik maken van onze expertise? Vul het onderstaande formulier in!

Hoe we dat doen

Onze softwareoplossingen geven overheden de mogelijkheid om de klant centraal te stellen en tegelijkertijd efficiënt te werken. Samen Exxelleren, noemen we dat. Dit kunnen we doen dankzij complete ontzorging, optimale samenwerking en een uitstekende service. Wij de inrichting, u de uitvoering.